6 săptămâni sublini


În prima jumãtate a lui februarie am avut parte de variate evenimente, dar unele au produs un slab ecou atât în presa scrisã ºi vorbitã, cât ºi în opinia publicã. A trecut la faptul divers întâlnirea la nivel înalt e drept, cu rezultate incerte de la Minsk.

6 săptămâni sublini

Deºi dinspre stepele rusoucrainene vine, pe Crivãþ cãlare, cãtre mioriticul ºi paºnicul plai, un miros puternic de iarbã de puºcã.

Deºi americanii îi întãrâtã pe ruºi cu prezenþa lor în þãrile estice membre NATO, inclusiv în a noastrã, ºi cu toate 6 săptămâni sublini Obama ameninþã cã le va da ucrainienilor arme letale. Cât despre furtuna din paharul cu apã sãlcie al literaturii române, legatã de Premiul Eminescu pentru Opera omnia, ea s-a nãscut ºi agonizeazã mai ales pe facebook Oricum, 6 săptămâni sublini astea au trecut pe planul al doilea, fãcând loc celui mai mare show mediatic postdecembrist: arestarea Elenei Udrea, pupila preºedintelui Bãsescu, cel care a nimicit conºtiincios, timp de zece ani, totul în România: flota, industria, Transporturile, agricultura, Sãnãtatea, Educaþia, moravurile, politica ºi chiar limbajul înlocuit cu hãhãiala.

Dupã ce, înainte de alegeri, DNA a pus tunurile pe corupþii pesediºti, acum le-a întors cãtre pedeliºtii ascunºi fie sub pulpana noului PNL, fie sub sigla PMP, grupare de transfugi politici bãsescofili.

Active Subwoofer

Cã nimic altceva nu mai conteazã pe lumea asta pentru români, e de înþeles. Ei ºtiu de mulþi ani cã, sub oblãduirea lui Traian Bãsescu, s-a constituit în România o vastã reþea mafiotã, o caracatiþã care, în percepþia majoritãþii, a sifonat enormul împrumut de douãzeci de miliarde de euro, cu care, aºa cum se exprima o biatã sãteancã din Pleºcoi, s-ar fi putut construi încã o þarã.

Românii ºtiau cã se furã, au vãzut la televizor dezmãþul pecuniar 6 săptămâni sublini imobiliar al potentaþilor, au auzit vorbindu-se despre afaceri cu Statul, despre conturi ascunse ºi despre cheltuieli exorbitante, despre excursii în þãri exotice pe care nici sã le localizeze pe harta lumii 6 săptămâni sublini fi în stare.

Dar, în ultima lunã, li s-a arãtat pe faþã cã zecile, sutele de milioane, poate miliardele chiar s-au furat! Un jurnalist povestea, într-o dezbatere televizatã, cã portarul clãdirii în care se aflã sediul redacþiei ziarului 6 săptămâni sublini s-a exprimat astfel: Sã nu scape cumva!

Active Subwoofer

Aceasta este, de altminteri, dorinþa mai tuturor românilor. E dorinþa mai tuturor gospodinelor noastre, a mamelor de familie care-ºi chivernisesc cu grijã bãnuþii, cârpesc hãinuþele copiilor, numãrã cartofii de pe balcon, înveliþi cu pleduri ca sã nu îngheþe, ºterg visãtoare borcanele de murãturi ºi zacuscã, 6 săptămâni sublini cu grijã orezul din pungã, economisesc uleiul ºi drãmuiesc cafeaua ºi zahãrul, dându-le cu îndreptãþitã zgârcenie bãrbaþilor bani de þigãri ºi de-o bere; în timp ce Elena Udrea ºi altele ca ea îºi etaleazã paltoanele de mii de euro chiar ºi când merg la arest.

Aºa gândesc cei cãrora, în chip cinic, Bãsescu ºi sluga sa Boc 6 săptămâni sublini tãiat fãrã milã salariile ºi le-au impozitat pensiile, în vreme ce sub oblãduirea lor se furau miliarde.

6 săptămâni sublini

Aceasta este dorinþa þãranilor care aºteaptã primãvara, când or sã-ºi arunce iarãºi, poate urina excesivă provoca pierderea în greutate spunea un poet doctrinar, sãmânþa în brazdã ºi nãdejdea în norii vãzduhului.

Iar majoritatea celor care încã nu cautã adunã firimiturile care cad de la masa celor ce, puºi în fruntea þãrii, o furã la greu. Tuturor acestor români nefericiþi, jecmãniþi pe faþã ºi lãsaþi de izbeliºte, arestarea Elenei Udrea ºi speranþa cã mãrturisirile ei îl vor încãtuºa ºi pe Marele Tartor, fostul ei protector, le oferã mãcar iluzia cã se va face dreptate.

Dar Existã, din pãcate, un dar! Elena Udrea, eleganta ºi risipitoarea protejatã ex-prezidenþialã, coruptã pânã-n mãduva oaselor sale fragile, s-ar putea sã nu fie decât un Moþoc feminin, aruncat de Justiþie foamei mulþimii!

FBT Subline 118SA

Dupã care lucrurile vor fi la fel ca înainte, doar ceva mai bine fãcute! A4 cu literã de 12 la un rând sau semne fãrã spaþii cu spaþii.

Manuscrisele primite nu se returneazã. Redacþia Reproducerea parþialã sau integralã a unor articole din revistã fãrã aprobarea redactorului-ºef intrã sub incidenþa legii drepturilor de autor.

6 săptămâni sublini

Potrivit art. Vissarion m.

Informatii aditionale

Masiv, romanul reangajeazã personajele cunoscute, cu inserþia altora noi, la un loc aproape ºaptezeci de personaje miºcãtoare care preiau acþiunea. Mânuirea masei enorme ºi eterogene de personaje, dintre care unele funcþionând pe principiul dubletului a pus romancierului problema acordului dintre spaþiu ºi timp ºi aceasta nu numai pentru cã povestea Caterinei Zãnoagã începe cu mulþi ani înaintea celei a lui Ioanide, din cartea precedentã.

Desigur, într-o schemã riguroasã, multe din personajele din Bietul Ioanide înceteazã de a mai avea funcþie în 6 săptămâni sublini negru, rãmânând elemente de figuraþie.

6 săptămâni sublini

Totuºi, recrutarea masivã de noi personaje, în flux, cu prezenþa, în reflux, a aproape tuturor celor ulterior folosite pricinuieºte un soi de uniformitate în insolit, personajele vechi anticipând substanþa celor noi, iar acestea uzându-le definitiv pe celelalte. De fapt, personajele din Bietul Ioanide rãspundeau altei tehnici compoziþionale, unei alte durate, în Scrinul negru o dinamicã mai vie apropie perspectiva.

Romanul este epopeea unei eroine, Caty Zãnoagã, dupã cum epopeicã, în genul Þiganiadei, este ºi încolonarea, sub ordinele Hangerlioaicei, a cuibului de nobili. Cãlinescu ºi respinsã în douã rânduri de cenzura vremii, în al optulea deceniu al secolului trecut. Simptomatic, destule din personajele moºtenite îºi schimbã caracterul, începând cu Ioanide bântuit, la începutul Scrinului, de tristeþe. Din geniu virtual, Ioanide devine om mare, ceea ce nu este acelaºi lucru.

Instanța respinge o nouă cerere de eliberarea a lui Dragnea

Vorbind, astfel, despre Caty Zânoagã, o aventurierã ºi o bolgie de patimi, arhitectul îi adreseazã un singur reproº: acela de a nu fi avut cultul omului mare. Însuºirea acestuia pretinde sã se schimbe în mod neaºteptat pentru ochiul superficial, începând o viaþã nouã.

Bãrbatul mare e alcãtuit din mai multe personalitãþi ºi ca atare Ioanide îºi va putea, în sfârºit, gãsi corespondenþe între semeni. Faptul cã el va comunica în mod cãlduros cu ªerban Dragavei sau cu Mimi 6 săptămâni sublini fi prea firesc, þinând seama de aluatul superior al acestor personaje, de tip nou, în sensul progresist al cuvântului. Însã în noua ipostazã, Ioanide, descoperã teren comun cu personaje care, anterior, nu putuserã urca pânã la el. Este cazul lui Gaittany, dobitoc în romanul precedent ºi care se bucurã acum de sensibile îmbunãtãþiri de tratament.

Poziþia lui Ioanide însuºi faþã de geniu se rãceºte treptat. În sfaturile cãtre un ipotetic nou fiu, arhitectul scrie nu cautã sã fii genial, respectiv nu lua calea geniului, cãci în caz contrar ar fi scris evitã impostura. În alura de mare bãrbat, Ioanide se oglindeºte binevoitor în semeni mai mici, în ceea ce au aceºtia mai bun sau ameliorat: Gaittany era ºi el un admirator vibrant al eternului feminin, aerele exotice fiind mai mult o pozã, spre a ascunde cu decenþã înãlþimea sentimentelor sale.

În cadrul colocviilor secrete între autor ºi povestitor, Gaittany a fost absolvit, ca ºi Hagienuº, care se rãscumpãrã prin nebunie ºi moarte. Autorul îndeplineºte un act de dreptate, 4 LITERE Revistã lunarã de culturã a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni 5 în aria deschisã a ficþiunii, concomitent cu gestul de a-l întoarce pe Ioanide cu faþa spre societatea nouã.

Chiar ºi direcþia pierderea în greutate după tpn s-a schimbat, 6 săptămâni sublini cu burghezia de robã nu-ºi mai are rostul, la orizont se desluºeºte un adversar încã ºi mai pitoresc, poate ºi mai închegat, cãci este legat de mitul sângelui-aristocraþia.

Scrinul negru debuteazã cu o înmormântare sordidã în gropile de la Floreasca. Este anume avizul unei rupturi de substanþã între cele douã romane. Alãturi de nume strãine ºi de altele curat ºi strãvechi româneºti se aliniazã cele amestecate, de un fantastic hibrid, indicând compromisurile unor imposibile împerecheri. Dacã e vorba de adevãraþi aristocraþi sau de travestiuri, aceasta e o chestiune de opþiune într-o þarã a cãrei aristocraþie de tip rãsãritean s-a supus altor sisteme de vieþuire decât cea occidentalã.

6 săptămâni sublini

Dacã, în romanele lui Dostoievski, analizate de Bahtin sub unghiul satirei-menipee, aristocraþi rãpuºi de sentimentul milei, cutreierã cartierele mãrginaºe, comizerând cu oropsiþii sorþii, la Cãlinescu, care foloseºte din plin procedeele aceleiaºi satire-menipee, aristocraþii se refugiazã la periferie, ca ultim loc de regrupare.

Unii dintr-înºii n- au pic de ascendenþã nobiliarã, alþii ascund scorburi fatale în arborele genealogic, dar cu toþii se recunosc între ei, rãspund la aceeaºi parolã. Grupului acesta tenace ºi rãbdãtor, cãci are experienþã secularã, sigur de sine, cãci nu se preþuieºte în baremul 6 săptămâni sublini, dupã ceea ce înfãptuieºte, ci dupã ceea ce este, deci numai pentru sângele sãu albastru, i se rezervã, conform amintitului procedeu satiric, mascarada încoronãrii, supliciul defãimãrii.

Agentul acþiunii, Caty Zãnoagã de Ciocârlan! Ea nu admite sacrificiul ºi sãrãcia, spre deosebire de clanul aristocraþilor, pentru care mizeria devine un stindard, Anul XVI, Nr.

Într-o lume care se înzestreazã material ºi îºi schimbã faþa, 6 săptămâni sublini unui grup poate sugera cã societatea zace rãsturnatã într-o poziþie nefireascã.

6 săptămâni sublini

Tocmai aceasta este atitudinea exhibitivã a ºatrei de aristocraþi din Scrinul negru. Clasicist, iubitor de portrete în felul lui La Bruyère, moralistul nu-i putea ocoli, cu atât mai puþin romancierul dornic de pitoresc ºi senzaþional, de exotic chiar, în mãsura în care, prin cosmpolitismul sãu, grupul de aristocraþi oferã ºi aceastã notã.

De altfel, autorul nutrea convingerea cã, la noi, aristocraþia cãpãtase de curând conºtiinþa de sine ºi cã de abia în zilele noastre începea sã se organizeze, sã-ºi caute originile. De-a lungul acþiunii, strategia cercului de aristocraþi se bazeazã pe observaþia cã eºecul mereu repetat pare nou, pe când repetat, succesul pierde din interes, punct de vedere ficþional pe care autorul îl dezvoltã cu sarcasm, în pagini savuroase de rãfuialã.

Revãrsaþi prin cimitire, prin groapa Talciocului, ºatra aristocraticã cade în mod firesc în mrejile lui Gavrilcea.

Informatii aditionale

În epocã, apariþia unui roman cu aristocraþi a jignit vocaþia þãrãneascã a unor scriitori ce nu abordaserã încã teme citadine, stârnindu-se o polemicã nu mai puþin vie decât aceea care, condamnându-l pe Bietul Ioanide declanºase în G.

Cãlinescu ideea de a scrie o continuare în care autor ºi erou sã se rãscumpere. Mai puþin radicalã, dar mai obiectivã a fost critica personajelor pozitive, de sorginte sãnãtoasã, din Scrinul negru, noua familie socialã a lui Ioanide, tovarãºi de muncã, cenzori dar ºi adepþi, discipoli câteodatã, personaje palid conturate ºi rãu aspectate în jurul celorlalte care, repetãm, erau cusute din alte materiale, de panoramã, în cadrul lumii rãsturnate a satirei menipee.

Zugrãvite cu sobrietate, personajele acestea nu au savoarea caricaturii ºi anecdotei ºi nici, mai cu seamã, partiturã epicã, 6 săptămâni sublini, prin fragilitatea lor, momentul istoric al elaborãrii romanului. Obiectiv, G. Cãlinescu remarca referitor la Bietul Ioanide : Am atras atenþia cã Ioanide admirã pe comuniºti, îi vede dupã optica lui. Tot ce se poate admira la el este sforþarea ºi sentimentul de a fi incomplet eticeºte, cãci: Ideea de a scrie un roman din viaþa politicã am exclus-o de la 5 6 început.

Din moment ce un roman observã prin definiþie invariabilul în variabil, presupusul document e întotdeauna falsificat.

Însã din punct de vedere tehnic este absolut necesar ca universalitatea subiectului sã fie plasatã în timp ºi spaþiu, ca sã evitãm fadoarea scrierilor epurate de istorie ºi de geografie Mai cu seamã pentru Scrinul negru, studiul temei nuanþeazã afirmaþiile autorului.